محاكمۂ بهائيان زندانى
بخش: اخبار
مدت: 00:07:40
تاریخ: جمعه, 23 مرداد 1388
2009-08-14

نادیده گرفتن مجدد روند قانونی در تعيين تاريخ محاكمۂ بهائيان زندانى - در حالى كه وكلاى اصلى معرفی شده به دادگاه براى دفاع از رهبران زندانی بهائی، یكى در زندان و ديگرى در خارج از كشور به سر مى برد، مقامات قضائی روز سه شنبه ٢٧ مرداد را به عنوان روز محاكمۂ ۷ تن از رهبران زندانى بهائى تعيين كرده اند

برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ ٢٢ مرداد- 8/13...