محاكمۀ قريب الوقوع هفت نفر از رهبران بهائيان در ايران
بخش: اخبار
مدت: 00:06:42
تاریخ: پنجشنبه, 17 دی 1388
2010-01-07
خبری به نقل از سرویس خبری جامعۀ جهانی بهائی در خصوص محاکمۀ قریب الوقوع گروه یاران ایران.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 18 دی- 1/8...