اولین جلسۀ محاکمۀ اعضای هیئت یاران
بخش: اخبار
مدت: 00:07:57
تاریخ: پنجشنبه, 24 دی 1388
2010-01-14
دو خبر از سرویس خبری جامعۀ بهائی. خبر اول حاکیست که "جامعۀ بهائی اتهامات تازه به بهائیانی را که اخیراً دستگیر شده اند را مطلقاً رد می کند" و دومین خبر حاکی از آنست که "اولین جلسۀ محاکمۀ اعضای هیئت یاران در تهران آغاز شد
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 25 دی- 1/15...