بازتاب جهانی محاکمۀ هفت رهبر بهائیان ایران
بخش: اخبار
مدت: 00:07:30
تاریخ: پنجشنبه, 01 بهمن 1388
2010-01-21
خبری از سرویس خبری جامعۀ جهانی بهائی. این خبر بازتاب جهانی محاکمۀ هفت رهبر بهائیان ایران را منعکس میکند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 1 بهمن- 1/21...