بهائيان عدم رعايت موازين قانونى در محاكمه هاى ايران را محكوم مى كنند
بخش: اخبار
مدت: 00:04:54
تاریخ: پنجشنبه, 15 بهمن 1388
2010-02-04
خبری از سرویس خبری جامعۀ جهانی بهائی. این خبر حاکیست، که بهائیان عدم رعایت موازین قانونی در محاکمه های ایران را محکوم میکنند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 15 بهمن- 2/4...