خطا
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
تصويری نادرست از آئين بهائى در يک مجموعۀ تازۀ تلويزيونى
بخش: اخبار
مدت: 00:54:59
تاریخ: جمعه, 30 بهمن 1388
2010-02-19
خبری از سرویس خبری جامعۀ جهانی بهائی. این خبر حاکیست، بهائيان از تصوير ارائه شده از آئين بهائى در يک مجموعۀ تازۀ تلويزيونى در شبكۀ وابسته به حكومت ايران آزرده اند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 29 بهمن- 2/18...