وضعيت رو به وخامت حقوق بشر در ايران
بخش: اخبار
مدت: 00:54:59
تاریخ: جمعه, 30 بهمن 1388
2010-02-19
ایمان گفتگویی خواهد داشت با نماینده جامعۀ بهائی منطقۀ واشنگتن دی سی، دکتر شیوا اخوان در ارتباط با موقعیت کنونی بهائیان ایران و نشست اخیر شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد، در رابطه با وضعيت رو به وخامت حقوق بشر در ايران
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 29 بهمن- 2/18...