دعوت برای اقدام بين المللی
بخش: اخبار
مدت: 00:13:17
تاریخ: جمعه, 31 ارديبهشت 1389
2010-05-21
بخش هایی از خبری از سرویس خبری جامعۀ جهانی بهائی. این خبر دعوت برای اقدام بين المللی در آستانه ی سومين سال زندانی شدن رهبران جامعه ی بهائيان ايران می باشد و همچنین نگاهی دارد به شرایط دشوار زندان. در همین ارتباط گفتگوی ایمان را با سخنگوی جامعه ی بهائی دکتر فرهاد ثابتان میبینیم.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ30 اردیبهشت- 5/20...