احکام سنگين: قضاوتی عليه تمام جامعۂ بهائی
بخش: اخبار
مدت: 00:09:51
تاریخ: جمعه, 29 مرداد 1389
2010-08-20
خبری از سرویس خبری جامعه ی بهائی حاکی از اینکه جامعۂ جهانی بهائی احکام سنگين زندان را، که برای هفت مدير مطلقاً بی‌گناه و مبرا از تخلفِ جامعۂ بهائی ايران صادر شده، رأيی عليه تماميت يک جامعۂ دينی‌خواند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 28مرداد- 8/19...