"گسترش حمایت از هفت رهبر زندانی بهائی ایران در سراسر جهان "
بخش: اخبار
مدت: 00:08:16
تاریخ: جمعه, 02 مهر 1389
2010-09-23
خبری از سرویس خبری جامعه ی بهائی حاکی از اینکه درخواست آزادی هفت مدير بهائی ایرانی که بنا به گزارش ها، حکم زندان هر یک به ١٠ سال کاهش یافته در سراسر دنیا در حال گسترش است.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 1 مهر- 9/23...