سران دینی بریتانیا خواهان آزادی هفت مدیر بهائیان ایران هستند
بخش: اخبار
مدت: 00:05:56
تاریخ: جمعه, 23 مهر 1389
2010-10-14
خبری از سرویس خبری جامعه ی بهائی حاکی از اینکه برجسته ترین سران دینی بریتانیا خواهان آزادی هفت مدیر بهائی که در ایران مشغول گذراندن احکام زندان هستند، شده اند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 22 مهر- 10/14...