"حيرت از «دورويى» مسئولان در بازگرداندن حکم ۲۰ سال زندان برای مدیران بهائی ایران "
بخش: اخبار
مدت: 00:09:20
تاریخ: جمعه, 19 فروردين 1390
2011-04-07
این خبر حاکی است: درست شش ماه پس از آن که دادگاه تجدید نظر ایران احکام زندان هفت رهبر بهائی را به ۱۰ سال کاهش داد، به این زندانیان گفته شد که احکام بدوی ۲۰ سالۀ زندان آنها دوباره برقرار شده است.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 18 فروردین- 4/7...