"حکومت ها برگرداندن احکام زندان توسط ايران را محکوم می کنند. "
بخش: اخبار
مدت: 00:09:28
تاریخ: جمعه, 26 فروردين 1390
2011-04-14
این خبر حاکیست: حکومت ها و سازمان های حقوق بشر بازگرداندن احکام ۲۰ سالۀ زندان برای هفت مدیر بهائی در ایران را به سرعت محكوم كردند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 25 فروردین- 4/14...