نامۂ سرگشادۂ بهائیان مصر
بخش: اخبار
مدت: 00:14:14
تاریخ: جمعه, 16 ارديبهشت 1390
2011-05-05
دو خبر به نقل از سرویس خبری جامعۂ جهانى بهائی. خبر اوّل حاکیست : بهائیان مصر از فرصت پيش آمده برای بحث دربارۂ آیندۂ کشورشان استفاده می کنند ونامۀ سرگشادۀ بهائیان مصر، حاوی دعوت به گفتگویی ملّی دربارۀ آیندۀ آن کشور است که توجّه عمومی را برانگيخته، و خبر دوم در ارتباط با کتاب "عبّاس افندی" ميباشد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 15 اردیبهشت- 5/5...