برنامۀ آموزشی بهائی
بخش: اخبار
مدت: 00:11:33
تاریخ: جمعه, 06 خرداد 1390
2011-05-26
اخباری به نقل از سرویس خبری جامعۂ بهائی۔ اوّلین خبر حاکیست : سومین سال زندانی بودن رهبران بهائی ایران، نماد ظلم به یک ملّت است و خبر دوم هدف یورش قرار گرفتن برنامۀ آموزشی بهائی را بيان ميکند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 5 خرداد- 5/26...