فصل سوم شمارۂ شش
بخش: جستجو
مدت: 00:23:25
تاریخ: جمعه, 27 خرداد 1390
2011-06-16
اوّل تابستان است و فصل سفر. بخش دریچۂ جستجو را به اهمّیّت و فايده هاى سفر اختصاص دادیم و از دور و نزدیک نگاهی خواهیم داشت به فعّالیّت گروه ایران رویان و اقدام سمبلیک این گروه برای آشنایی بیشتر مردم دنیا با زنان بی گناهی که در زندان های ایران به سر می برند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 26خرداد- 6/16...