فصل سوم شماره هفت
بخش: جستجو
مدت: 00:55:00
تاریخ: جمعه, 03 تیر 1390
2011-06-23
امنیّت در جامعه وابسته به ڄه اموری است و ڄقدر در جامعه احساس امنیّت می‌کنیم و آیا به نیروهای حافظ امنیّت اطمینان داریم؟ به مناسبت روز قوّه قضائیّه، گفتگویی از دور و نزدیک را اختصاص دادیم به گفتگویی با خانم رُزا واٽقی نویسنده کتابی با عنوان «عدالت کجا است؟» و در بخشی از دریڄه ی جستجو نگاهی خواهیم داشت به دلایل دخالت ادیان در امور غیر روحانی و معنوی
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 2تير- 6/16...