درخواست احترام به حقوق بشر در ریودوژانیرو
بخش: اخبار
مدت: 00:03:56
تاریخ: جمعه, 10 تیر 1390
2011-06-30
خبری به نقل از سرویس خبری جامعۂ جهانى بهائی حاکیست : نمایندگانی از دولت، اجتماعات دینی و سازمان های جامعۀ مدنی از جمله ۸۰۰ نفر حاميان حقوق بشر بودند که د ر يک گردهمائی از ایران خواستند به آزار بهائیان و دیگر اقلّیّت های دینی پایان دهد و خبری دیگر بیان می کند: حکومت ها، سازمان ها، و دانشگاهیان، حملۀ اخیر ایران را به مؤسّسه ای که به بهائیان جوان محروم از دانشگاه آموزش عالی ارائه می دهد، محکوم کرده اند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 9 تیر- 6/30...