فصل سوم شماره ی هشت
بخش: جستجو
مدت: 00:24:07
تاریخ: جمعه, 10 تیر 1390
2011-06-30
جستجو به مناسبت 14 تیر روز آزادی قلم نگاهی دارد به محدودیّت های قلم و اهل قلم ، دریچۂ جستجو به مرور خاطرات، خاطره نویسی و دفتر خاطرات گشوده شده. میهمان این هفتۂ از دور و نزدیک هم از اصحاب رسانه خانم دلارام قدر شناس است.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 9 تیر- 6/30...