فصل سوم شماره ی نه
بخش: جستجو
مدت: 00:19:45
تاریخ: جمعه, 17 تیر 1390
2011-07-07
به به، باد آمد و بوی عنبر آورد۔ خیلی خوش آمدید به برنامه ی جستجو، صفا آوردید... آیا تعارف جزو خصلت های خوب ایرانی هاست یا خصلت هاى بد آنها؟ " دریچه جستجو" این هفته با تعارف به روی همه ی شما باز شده و در بخش "از دور و نزدیک" با یکی از هنرمندان جوان، آوا باورز بیشتر آشنا می شوید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 16 تیر- 7/7...