فصل سوم شماره ی یازده
بخش: جستجو
مدت: 00:15:06
تاریخ: جمعه, 31 تیر 1390
2011-07-21
آرزو و هدف موضوع بخش "دریچه جستجو". در بخش از دور و نزدیک همراه می شویم با پدرام درخشان یکی از شرکت کنندگان در کنفرانس "دگر اندیشی ستیزی و بهایی آزاری در ایران" که در شهر تورنتو صورت گرفت.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 30 تیر- 7/21...