فصل سوم شماره ی سیزده
بخش: جستجو
مدت: 00:20:20
تاریخ: جمعه, 14 مرداد 1390
2011-08-04
در برنامه ی جستجو ضمن اشاره به خبر خوش حذف ماده چند همسری آقایان در لایحه ی حمایت از خانواده به بررسی این مطلب خواهیم پرداخت که آیا برای حفظ مصالح مملکت میشه دروغ گفت؟ نظرتون راجع به دروغ مصلحتی چیه؟ از دریچه جستجو نگاهی به این مسئله می کنیم. و به مناسبت روز خبرنگار گفتگویی داریم با نوشین آگاهی مترجم و محقق در رسانه هایی چون گاردین و غیره .
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 13مرداد- 8/4...