فصل سوم شماره ی چهارده
بخش: جستجو
مدت: 00:28:23
تاریخ: جمعه, 21 مرداد 1390
2011-08-11
ای جوون، ای اهل تغییر، ای که از هیچ چیز نمی ترسی و اهل تهوری، ای خوش تیپ روزت مبارک! در "دریچه جستجو" هم بازه واسه اون جوونایی که فکر می کنند هیچ کسی درکشون نمی کنه! و برای بخش از دور و نزدیکمون هم به مناسبت روز خودمون یه سورپریز داریم.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 20مرداد- 8/11...