فصل سوم شماره ی پانزده
بخش: جستجو
مدت: 00:16:46
تاریخ: جمعه, 28 مرداد 1390
2011-08-18
دریچه جستجو" به دنبال جواب این سئوال هست که چرا: یکی را داده ای صد ناز و نعمت/ یکی را قرص نان آغشته در خون. و در بخش "از دور و نزدیک" سارا اخوان از سمیناری که در کالیفرنیا با حضور تعدادی از جوانان انجام شده بود می گوید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 27مرداد- 8/18...