فصل سوم شماره ی شانزده
بخش: جستجو
مدت: 00:22:28
تاریخ: جمعه, 04 شهریور 1390
2011-08-25
رسم و رسوم حتماً نباید قدیمی باشه کافیست که یک فلسفه خوب پشتش داشته باشه در این برنامه ضمن اشاره به کاری که جوان های تهران برای کمک به کودکان کار کردند در دریچه جستجوهم نگاهی خواهیم داشت به رسم و رسوم رایج در کشورمون و در بخش از دور و نزدیک نیلوفر بیضایی نویسنده و کارگردان تاتر درباره ی کار جدیدش با عنوان چهره به چهره در آستانه فصلی سرد صحبت می کند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: