فصل سوم شماره ی نوزده
بخش: جستجو
مدت: 00:28:59
تاریخ: جمعه, 01 مهر 1390
2011-09-22
جابجایی ارقام نجومی از حسابی به حساب دیگه البته بدون حساب! موج جدید فشارها بر موسسه ی آموزش عالی بهائی و نگاهی به این موسسه از "دریچه جستجو" و همینطور گفتگو با نیکناز افطحی یکی از فارغ التحصیلان این موسسه در" دور و نزدیک"، مجموعه "جستجو" این هفته را شامل میشود.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 31شهریور- 9/22...