فصل سوم شماره ی بیست و دو
بخش: جستجو
مدت: 00:18:56
تاریخ: جمعه, 15 مهر 1390
2011-10-06
در برنامه این هفته جستجو، به بعضی از مشکلات محیط زیست و مسئله کودک آزاری و همینطور فعالیت های گروه هایی که در این زمینه ها کار می کنند، اشاه هایی داریم. همین باعث شد که بخش دریچه جستجو رو به این فعالیت های مردمی یا به اصطلاح
"NGO" ها اختصاص بدیم!
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 14مهر- 10/6...