فصل سوم شماره ی بیست و سه
بخش: جستجو
مدت: 00:19:23
تاریخ: جمعه, 22 مهر 1390
2011-10-13
جستجو این هفته ضمن نگاهی به ملاک های خوب و بد رفتار در بخش دریچه اشاره ای خواهد داشت به آزادی عقیده و درخواست رفع محکومیت کشیش ندرخانی و همینطور به مناسبت روز فقر زدایی نگاهی هم خواهد کرد به مسائل اقتصادی. در ضمن سال 2011 صدمین سال سفر حضرت عبدالبهاء به کشورهای غربی است! به این مناسبت در کشورهای اروپایی مراسمی برگزار شد که در بخش "از دور و نزدیک" همراه با لیلا اقدسی برخی از آنها را مرور خواهیم کرد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 21مهر- 10/13...