فصل سوم شماره ی بیست و پنج
بخش: جستجو
مدت: 00:20:39
تاریخ: جمعه, 06 آبان 1390
2011-10-27
جستجو ضمن نگاهی به اتفاقات اخیر دنیا به بررسی آینده می پردازد. در بخش "از دورو نزدیک" با خانم ترانه دارابی رئیس شعبه محلی سازمان ملل در گینزویل فلوریدا گفتگو می کنیم.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 5 آبان- 10/27...