فصل سوم شماره ی بیست وشش
بخش: جستجو
مدت: 00:28:03
تاریخ: جمعه, 13 آبان 1390
2011-11-03
در جستجو نگاهی خواهیم داشت به مشکلات جامعه بهایی در زمینه تحصیل علم از جمله مشکلات فاران و کامران رحیمیان و در "از دور و نزدیک" همراه با دیوید هافمن از مستند تازه او که در همین زمینه است میشنویم. همچنین چشم انداز دریچه جستجو مبحث "ریاست، جاه طلبی و قدرت" است.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 12آبان- 11/3...