فصل سوم شماره ی بیست وهفت
بخش: جستجو
مدت: 00:26:52
تاریخ: جمعه, 20 آبان 1390
2011-11-10
تولد حضرت بهاءالله مبارک!
به مناسبت 24 آبان که روز کتاب و کتاب خوانیه جستجو نگاه مجددی داره به مطالعه! و نتیجه کتاب خوانی را در دریچه جستجو با طرح پرسش علم بهتر است یا ثروت!! مورد ارزیابی قرار داده و به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد افتتاح مشرق الاذکارهندوستان یا معبد لوتوس گفتگوی "ویژه ای" داره با معمار این بنای تاریخی، مهندس فریبرز صهبا.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 19آبان- 11/10...