فصل سوم شماره ی بیست وهشت
بخش: جستجو
مدت: 00:25:40
تاریخ: جمعه, 27 آبان 1390
2011-11-17
سانسور یعنی چه؟ سلیقه رسانه ای چه معنی میده؟ آیا باید از سانسور جلوگیری کرد؟ به مناسبت روز جهانی تلویزیون نقش رسانه ها و عملکرد آنها موضوع بخش دریچه جستجو این هفته قرار گرفته. بخش از دورونزدیک جستجو میزبان حسن زرهی سردبیر هفته نامه شهروند کاناداست.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 26آبان- 11/17...