خبرهائى از سرويس خبرى جامعه جهانى بهائى
بخش: اخبار
مدت: 00:20:57
تاریخ: جمعه, 25 آذر 1390
2011-12-15
دو خبر به نقل از سرویس خبری جامعه ی بهایی. سر خط خبرها: مدیران آموزش پزشکی به ایران می گویند مدرّسان زندانی بهائی را آزاد کنید -ابراز نگرانی سنای کانادا برای مدرّسان بهائی زندانی
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 22آذر- 12/15...