فصل سوم شماره ی سی و پنج
بخش: جستجو
مدت: 00:26:37
تاریخ: جمعه, 16 دی 1390
2012-01-05
برنامه ی سی و پنج جستجو با انتقاد از تهدیدات جهانی که منجر به افزایش مشکلات مردم است شروع میشود. در بخش دریچه به کودکان کار نگاهی داریم و در بخش از دور و نزدیک با دوهنرمند هالیوود به گفتگو نشستیم.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 15دى - 01/05...