فصل سوم شماره ی سی و شش
بخش: جستجو
مدت: 00:21:56
تاریخ: جمعه, 23 دی 1390
2012-01-12
جستجو با هر نوع خشونت مخالفه. البته موضوع دریچه این برنامه گناهه، اما فقط خواستیم این نکته رو تاکید کنیم که شما هم بدونید. در بخش از دور و نزدیک سری به سه جوان میزنیم که برنده یک مسابقه ی بین المللی شدند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 22دى - 01/12...