فصل سوم شماره ی سی و هفت
بخش: جستجو
مدت: 00:21:53
تاریخ: جمعه, 30 دی 1390
2012-01-19
جستجو ضمن بیان تأسف از فقدان هنرمند عرصه صدا آقای "ایرج گرگین" شعف خودش جهت کسب افتخار فیلم "جدائی نادر از سیمین" برای کشورمان را ابراز میداره دریچه جستجوی این هفته هم به "رؤیا و خیال پردازی" بازه و از دورو نزدیک گزارشیه از همآیش بزرگداشت تولد مارتین لوتر کینگ رهبر جنبش سیاهان امریکا
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 29دى - 01/19...