فصل سوم شماره ی سی و هشت
بخش: جستجو
مدت: 00:21:24
تاریخ: جمعه, 07 بهمن 1390
2012-01-26
جستجو در را ه تغییراتی جدید است و به دنبال اخباری خوب! و این بار نگاه اشک آلودی خواهد داشت به گریه و در بخش از دورو نزدیک به دیدن هنرمندان تئاتری خواهیم رفت که در کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی در لندن اجرا شد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 6 بهمن- 01/26...