فصل سوم شماره ی سی ونه
بخش: جستجو
مدت: 00:23:30
تاریخ: جمعه, 14 بهمن 1390
2012-02-02
در جستجو ضمن نیم نگاهی به اخبار دنیا در بخش دریچه به بحث هنر میپردازیم و از دور و نزدیک گفتگویی است با هنرمند جوان فریبا مولوی و نگاهی به آثار او
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 13 بهمن- 02/2...