جستجو فصل سوم شماره ی چهل و یک
بخش: جستجو
مدت: 00:21:03
تاریخ: جمعه, 28 بهمن 1390
2012-02-16
در جستجوی این هفته سوال اینجاست که چرا انسان که موجودی مختار آفریده شده باید تا این حد در قید و بند باشد؟ و البته در بخش از دور و نزدیک با آقای هدا مظلومیان هنرمند نقاش گفتگو خواهیم کرد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 27 بهمن- 02/16...