جستجو فصل سوم شماره ی چهل وسه
بخش: جستجو
مدت: 00:24:38
تاریخ: جمعه, 12 اسفند 1390
2012-03-01
موضوع دریچه، فقر و غنا و تفاوت طبقاتی است. بخش از دور و نزدیک، گزارشی است از برنامه ماهانه شاهنامه خوانی در دانشگاه مورگن اِستِیت و آشنایی با پروفسور مهوش شاهق
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 11 اسفند- 03/1...