جستجو فصل سوم شماره ی پنجاه
بخش: جستجو
مدت: 00:30:51
تاریخ: جمعه, 22 ارديبهشت 1391
2012-05-10
آول از همه روز مادر مبارک. جستجواین هفته میهمان عزیزی داره که از فعالیت های خود در بنیاد آیینه می گوید. داریوش اقبالی هنرمند محبوب میهمان بخش از دور و نزدیک ماست و در بخش دریچه موضوع دگر اندیشی را مورد بحث و تبادل نظر قرار می دهیم.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 21 اردیبهشت - 05/10...