جستجو فصل سوم شماره ی پنجاه و چهار
بخش: جستجو
مدت: 00:24:59
تاریخ: جمعه, 19 خرداد 1391
2012-06-07
پنجاه و چهارمین برنامه جستجو درباره ی تقدس ها و حرمت شکنی ها صحبت می کند. از خوبی ها و بدی های رنج و فرار از رنج می گوید و رنج کشیدن برای رسیدن به شرایط بهتر. در بخش از دور و نزدیک هم با بنیاد خیریه فنا آشنا می شوید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 18 خرداد-6/7...