"برای فردا" در شیکاگو - 3
بخش: برای فردا
مدت: 00:22:23
تاریخ: جمعه, 07 مهر 1391
2012-09-27
آیا با گروه موسیقی کوبانگ آشنا هستید؟ در برنامه ی برای فردا، سنا روحانی نشستی خودمانی با گروه "کوبانگ" خواهد داشت.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 6 مهر - 9/27...