خطا
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
برای فردا - زن و مرد، تفوق یا توافق
بخش: برای فردا
مدت: 00:27:11
تاریخ: پنجشنبه, 23 خرداد 1392
2013-06-13
ویژیگی های فرهنگ و تمدن نوینی که در آن صلح برقرارخواهد بود چیست؟ الگو کدام است؟ تفوق یا توافق؟ همراهی یا رقابت؟ از دیدگاه دکتر طاهره برجیس
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 23 خرداد - 06/13...