برای فردا - جهانی بسوی یک ملت
بخش: برای فردا
مدت: 00:26:41
تاریخ: پنجشنبه, 03 مرداد 1392
2013-07-25
این هفته، سنا روحانی در کنار میهمان برنامه خانم نازی ابدی باک، به موضوع جهانی بسوی یک ملت می پردازند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 3 مرداد - 7/25...