برای فردا - جهانی بسوی یک ملت (2)
بخش: برای فردا
مدت: 00:25:10
تاریخ: پنجشنبه, 10 مرداد 1392
2013-08-01
برنامه این هفته "برای فردا" اختصاص دارد به ادامه گفتگوی سنا روحانی با خانم نازی ابدی باک درباره حرکت جهان بسوی یک ملت. این برنامه همچنین نگاهی‌ دوباره دارد به انتخابات در جامعه بهائی.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 10 مرداد - 8/1...