برای فردا - کودکی و دیگری
بخش: برای فردا
مدت: 00:27:01
تاریخ: پنجشنبه, 17 مرداد 1392
2013-08-08
گفت وگوی سنا روحانی با نادیا ریاضتی، پژوهشگر جامعه شناس و روان شناس، در مورد مفاهیمی مانند خودی و غیر خودی، و ارتباط آن با دوران کودکی.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 17 مرداد - 8/8...