برای فردا - ندا و بابک
بخش: برای فردا
مدت: 00:27:33
تاریخ: پنجشنبه, 24 مرداد 1392
2013-08-15
در این برنامه با فعالیتهای یک زوج بهائی، دکتر ندا نظری و دکتر بابک نظری دو پزشک جوان در انگلستان، آشنا میشوید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 24 مرداد - 8/15...