برای فردا - خانواده سالم
بخش: برای فردا
مدت: 00:32:27
تاریخ: پنجشنبه, 31 مرداد 1392
2013-08-22
چرا زندگی در خانواده حائز اهمیت است؟ چه قوانینی برای زندگی سالم در خانواده ضروریند و مشخصات خانواده سالم چیست؟ ارتباط بین اعضای خانواده سالم چگونه است؟ نادیا ریاضتی، پژوهشکر جامعه شناس و روان شناس به این پرسشها پاسخ میدهد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 31 مرداد - 8/22...