برای فردا - نیروی جوانی
بخش: برای فردا
مدت: 00:25:53
تاریخ: پنجشنبه, 21 شهریور 1392
2013-09-12
یاسمن ثابت از آمریکا و بیان مسعودی از استرالیا در مورد هدف از برگزاری این کنفرانس ها جوانان از طرف جامعه بهائی و تجربیات شخصی خود صحبت میکنند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 21 شهریور- 9/12...